O klube

Po štrnástich rokoch nečinnosti v oblasti rozmáhajúcej sa alkoholickej problematiky v celej našej spoločnosti sa aj v našom regióne údolia Bodvy prejavila akútna potreba riešenia tejto celospoločenskej problematiky. V Moldave nad Bodvou dňom 7.9.2016 obnovil svoju činnosť A-klub pre osoby s úprimnou snahou o abstinenciu od alkoholu. Trvalo síce takmer celý rok kým sme mohli zahájiť našu činnosť , no vynaložené úsilie pri presadzovaní nášho úmyslu však stálo za to.

Po definitívnom pridelení miestnosti v priestoroch miestnej polikliniky  na ul. ČSA 35 v Moldave nad Bodvou v suteréne sme svojpomocne zrenovovali a skultúrnili klubovňu a vytvorili tak potrebné podmienky pre našu činnosť.
Ľudia, ktorí majú snahu riešiť svoju závislosť od alkoholu majú vytvorené príjemné prostredie na miestnej poliklinike  v suteréne v miestnosti č. 30. Stretnutia sú plánované na stredajšie pracovné dni so začiatkom od 17:00 hod. v dvojtýždňových intervaloch. Sme spoločenstvom žien a mužov, ktorí sa navzájom delia o svoje skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Stretávame sa:

  • v stave triezvom a neopojenom sa tu schádzajú abstinujúci alkoholici
  • členom klubu abstinentov môže byť každý, kto sa stotožňuje s poslaním a cieľmi klubu, a presadzuje zdravý životný štýl bez závislosti.

Poslaním nášho A- klubu je:

  • posilňovať motiváciu k abstinencii
  • viesť k zdravému životnému štýlu
  • poskytovať informácie o spôsoboch a možnostiach doliečovania
  • emočne podporovať abstinujúcich pri zvládaní negatívnych  emocionálnych stavov a krízových situácií

Zárukou úspešnosti tohto projektu je aj odborný garant v osobe psychiatričky MUDr. Fabišíkovej Kornélie ako aj ďalších odborne erudovaných ľudí, ktorých plánujeme príležitostne pozývať na naše stretnutia.
Radi by sme poďakovali vedeniu mesta  Moldava nad Bodvou, menovite najmä primátorovi JUDr. Ing. Borovskému  a prednostke PaedrDr.Vranaiovej za pochopenie a podporu pre tento projekt. Poďakovanie patrí aj našim prvým sponzorom a to spoločnosti Byt Novum a Strednej odbornej škole v Moldave nad Bodvou.